USW IT Status Page

What is being done?

Audio Visual services at Treforest will be running ‘at risk’ whilst maintenance is carried out on the Network.

When is it being done?

The Audio-Visual services at Treforest will be running ‘at risk’ on 21/02/2024 between 07:00 and 08:00

How will this affect me?

The planned critical network maintenance may affect some AV systems beyond the scheduled window. While we've taken precautions to minimise risks and will work to promptly address issues, we cannot guarantee zero impact. We will have staff on standby to promptly address issues but we would recommend that lecturers allocate extra time for AV testing at the start of lessons and prepare contingency plans in case of persistent issues.

Why is this being done?

These changes are required ahead of the migration to Network Segmentation that will enable significant improvements to network security.


Beth sy’n digwydd?

Bydd gwasanaethau clyweledol yn Nhrefforest yn rhedeg ‘mewn perygl’ tra bydd gwaith cynnal a chadw yn cael ei wneud ar y rhwydwaith.

Pryd mae hyn yn digwydd?

Bydd gwasanaethau clyweledol yn Nhrefforest yn rhedeg ‘mewn perygl’ ar 21/02/2024 rhwng 07:00 a 08:00.

Sut fydd hyn yn effeithio arna i?

Gall y gwaith cynnal a chadw rhwydwaith beirniadol effeithio ar rhai systemau clyweled y tu hwnt i’r ffenestr a drefnwyd. Er ein bod wedi cymryd rhagofalon i leihau risgiau ac y byddwn yn gweithio i fynd i’r afael a materion yn brydlon, ni allwn warantu dim effaith. Bydd gennym ni staff wrth law I fynd I’r afael a materion yn brydlon ond byddem yn argymell bod darlithwyr yn neilltuo amser ychwanegol ar gyfer profion clyweled ar ddechrau gwersi a pharatoi cynlluniau wrth gefn rhag ofn y bydd problemau parhaus.

Pam fod hyn yn digwydd?

Mae angen y newidiadau hyn cyn symud i Segmentu Rhwydwaith a fydd yn galluogi gwelliannau sylweddol i ddiogelwch rhwydwaith.

What is being done?

EventMap the supplier of the USW Timetabling service (Bookings) are upgrading the system to the latest version.

When is this being done?

Tuesday 27th February between 17:30 and 18:00

Who will this affect?

All users of the Timetabling (Bookings) service.

How will this affect users?

The Timetabling service will not be able available on Tuesday 27th February between 17:30 and 18:00.

Why is this being done?

This is a regular software update by EventMap to include bug fixes, service enhancements and to maintain a secure system.

Beth sy’n digwydd?

Bydd (EventMap), cyflenwr gwasaneth amserleni PDC (Archebu) yn uwchraddio’r system i’r fersiwn diweddaraf.

Pryd bydd hyn yn digwydd?

Dydd Mawrth, 27ain o Chwefror rhwng 17:30 a 18:00.

Pwy y bydd hyn yn effeithio?

Holl defnyddwyr gwasanaeth Amserleni (Archebu).

Sut y bydd hyn yn effeithio defnyddwyr?

Ni bydd gwasanaethau Amserleni ar gael Dydd Mawrth 27ain o Chwefror rhwng 17:30 a 18:00.

Pam fod hyn yn digwydd?

Mae hwn yn diweddariad meddalwedd rheolaidd gan EventMap i gynnwyd atgyweiriadau i fygiau, gwelliannau i’r gwasanaeth ac i gynnal system ddiogel.

What is being done?

We will be renewing the authentication certificate for Wi-Fi services.

When is it being done?

The certificate renewal is scheduled for 17:00 on 27/02/2024.

How will this affect me?

You may need to accept the new certificate when connecting to these services. If prompted, kindly follow the on-screen instructions to ensure seamless access. In the event the prompt does not appear, and you are unable to connect, please forget the network and re-join to establish a secure connection.

Why is this being done?

This update is crucial to maintaining the security of our systems and devices connected to the USW Network. The current certificate is set to expire on the 28th of February.

Beth sy’n digwydd?

Byddwn yn adnewyddu’r dystysgrif ddilysu ar gyfer gwasanaethau Wi-Fi.

Pryd bydd hyn yn digwydd?

Mae’r adnewyddu dystysgrif wedi’i drefnu ar gyfer 17:00 ar 27/02/2024.

Sut y bydd hwn yn effeithio arna i?

Effallai y bydd angen i chi dderbyn y dystysgrif newydd wrth gysylltu â’r gwasanaethau hyn. Os gofynnir i chi, dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin i sicrhau mynediad di-dor. Os na fydd yr anogwr yn ymddangos, ac nad ydych yn gallu cysylltu, anghofiwch y rhwydwaith ac ailymuno i sefydlu cysylltiad diogel.

Pam fod hyn yn digwydd?

Mae’r diweddariad hwn yn hanfodol i gynnal diogelwch ein systemau a’n dyfeisiau sy’n gysylltiedig â rhwydwaith PDC. Disgwylir i’r dystysgrif gyfredol ddod i ben ar yr 28ain o Chwefror.

What is being done?

Microsoft are removing the Custom Script setting in OneDrive and SharePoint web

When this will happen:

The Custom Script setting from SharePoint admin center will be removed in March 2024.

How this will affect your organization:

When this Custom Script setting is removed, you will no longer be able to add, modify, or remove scripts within OneDrive and SharePoint sites unless administrators temporarily allow that by turning the setting on specific sites. This will not impact the ability to execute existing scripts in OneDrive and SharePoint sites.

What you need to do to prepare:

No extensions will be granted beyond the mentioned period.

It may be beneficial to inform all site owners about this modification and make necessary updates to your training materials and documentation accordingly.

Review the following for additional information: Allow or prevent custom script

Beth sy’n digwydd?

Bydd Microsoft yn cael gwared ar y gosodiad ‘Custom Script’ yn fersiwn ar-lein o OneDrive a Sharepoint.

Pryd bydd hyn yn digwydd?

Bydd y gosodiad ‘Custom Script’ o ganolfan weinyffol SharePoint yn cael ei ddileu ym mis Mawrth 2024.

Sut y bydd hyn yn effeithio eich sefydliad?

Pan fydd gosodiad ‘Custom Script’ hwn yn cael ei ddileu, ni fyddwn bellach yn gallu ychwanegu, addasu, neu ddileu sgriptiau o fewn safleoedd OneDrive a SharePoint oni bai bod gweinyddwyr yn caniatau hynny dros dro trwy droi’r gosodiad ar wefannau penodol. Ni fydd hyn yn effeithio weithredu sgriptiau presennol ar wefannau OneDrive a SharePoint.

Beth sydd angen i chi wneud i paratoi?

Ni chaniateir unrhyw estyniadau y tu hwnt I’r cyfnod a nodir. Gall fod yn fuddiol hysbysu holl berchnogion safleoedd am yr addasiad hwn a gwneud diweddariadau angenrheidiol I’ch deunyddiau hyffordi a’ch dogfennaeth.

Adolygwch y canlynol am wybodaeth ychwanegol: Allow or prevent custom script

What is being done?

A deployment is being made to the Vero production environment.

When is this being done?

Today within the next hour.

Who will this affect?

All users of the Vero admin application.

How will this affect users?

There may be some disruption to the App but this will be for just a few minutes while the deployment is carried out.

Why is this being done?

We are releasing updates for progression of the phase two release, Vero Public Pages and PDF exports


Beth sy'n cael ei wneud?

Mae lleoliad yn cael ei wneud i amgylchedd cynhyrchu Vero.

Pryd mae hyn yn cael ei wneud?

Heddiw o fewn yr awr nesaf.

Ar bwy fydd hyn yn effeithio?

Holl ddefnyddwyr rhaglen weinyddol Vero.

Sut bydd hyn yn effeithio ar ddefnyddwyr?

Efallai y bydd rhywfaint o darfu ar yr Ap ond bydd hyn am ychydig funudau yn unig tra bydd y defnydd yn cael ei wneud.

Pam fod hyn yn cael ei wneud?

Rydym yn rhyddhau diweddariadau ar gyfer dilyniant y datganiad cam dau, Vero Public Pages ac allforion PDF

We are pleased to announce that Microsoft Bookings has been successfully enabled for all staff members. To access this scheduling tool, simply log in to your USW Microsoft 365 account and navigate to the Microsoft Bookings app.

Microsoft Bookings offers a streamlined approach to scheduling appointments and managing bookings effortlessly. From meetings to internal appointments, this tool provides a centralised platform for efficient scheduling.

For more information on how to make the most of Microsoft Bookings, including user guides and additional resources, please visit our SharePoint page here: Applications (sharepoint.com)


Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod archebion Microsoft wedi'i alluogi'n llwyddiannus i bob aelod o staff. I gael mynediad at yr offeryn amserlennu hwn, mewn cofnodwch i'ch cyfrif Microsoft 365 USW a llywio i ap archebion Microsoft.

Mae archebion Microsoft yn cynnig dull symlach o drefnu apwyntiadau a rheoli archebion yn ddiymdrech. O gyfarfodydd i benodiadau mewnol, mae'r offeryn hwn yn darparu llwyfan canolog ar gyfer amserlennu effeithlon.

I gael rhagor o wybodaeth am sut i wneud y gorau o archebion Microsoft, gan gynnwys canllawiau defnyddwyr ac adnoddau ychwanegol, ewch i'n tudalen SharePoint yma: Applications (sharepoint.com)

Last updated: Tues, 20th Feb 2024 at 16:00


If you are experiencing a problem not listed here, please contact IT Support.