USW IT Status Page

What is being done?
Maintenance and testing of our network is being undertaken.

When is it being done?
Internet services (such as Wi-Fi) will be running ‘at risk’ on Wednesday, 22nd May between 0700 and 0800.

How will this affect me?
There is a low risk that you may experience slow performance when accessing Wi-Fi.


Beth sy'n cael ei wneud?

Mae cynnal a chadw a phrofi ein rhwydwaith yn cael ei gynnal.

Pryd mae'n cael ei wneud?

Bydd gwasanaethau rhyngrwyd (fel Wi-Fi) yn rhedeg 'mewn perygl' ddydd Mercher, 22 Mai rhwng 0700 a 0800.

Sut fydd hyn yn effeithio arna i?

Mae risg isel y gallech brofi perfformiad araf wrth gyrchu Wi-Fi.

What is being done?
Maintenance is being performed this evening which may cause some disruption when attempting to access various IT services.

When is it being done?
Various IT systems will be running ‘at risk’ on Thursday, 23rd May between 17:30 and 18:30.

How will this affect me?
You may experience authentication or access issues to various IT systems during the maintenance period.

If you have any queries relating to this message or if you experience any IT issues, please contact IT Service Desk Online https://support.southwales.ac.uk or on +44 1443 4 82882.Beth sy'n cael ei wneud?

Mae gwaith cynnal a chadw yn cael ei wneud heno a allai achosi rhywfaint o aflonyddwch wrth geisio cael mynediad at wasanaethau TG amrywiol.

Pryd mae'n cael ei wneud?

Bydd amryw o systemau TG yn rhedeg 'mewn perygl' ddydd Iau, 23 Mai rhwng 17:30 a 18:30.

Sut fydd hyn yn effeithio arna i?

Efallai y byddwch yn profi materion dilysu neu fynediad i systemau TG amrywiol yn ystod y cyfnod cynnal a chadw.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau sy'n ymwneud â'r neges hon neu os ydych yn profi unrhyw faterion TG, cysylltwch â Desg Gwasanaeth TG ar-lein https://support.southwales.ac.uk neu ar +44 1443 4 82882.

As part of the UDM project, and to support the move to using InTune for device management, our Microsoft System Centre Configuration Manager (SCCM) is being turned off.

What is being done?

SCCM is being turned off.

When is this being done?

Monday, 20th May between 10:00 and 15:00.

Who will this affect?

Users of the SCCM console.

How will this affect users?

We are not expecting there to be any direct impact to colleague's other than to those who use the SCCM console.

Why is this being done?

To support the move to the Unified Device Management tool, Intune.

How will I see updates?

Please visit our IT Services Status page for further updates.

Please contact IT Services if you require further details.

For the latest information relating to our IT Services, please visit our IT Status page.

Fel rhan o'r prosiect UDM, ac i gefnogi'r symudiad i ddefnyddio InTune ar gyfer rheoli dyfeisiau, mae ein Rheolwr Ffurfweddu Canolfan System Microsoft (SCCM) yn cael ei ddiffodd.

Beth sy'n cael ei wneud?

SCCM yn cael ei ddiffodd.

Pryd mae hyn yn cael ei wneud?

Dydd Llun, 20 Mai rhwng 10:00 a 15:00.

Pwy fydd yn effeithio ar hyn?

Defnyddwyr y consol SCCM.

Sut fydd hyn yn effeithio ar ddefnyddwyr?

Nid ydym yn disgwyl y bydd unrhyw effaith uniongyrchol ar gydweithiwr ac eithrio'r rhai sy'n defnyddio'r consol SCCM.

Pam mae hyn yn cael ei wneud?

I gefnogi'r symudiad i'r offeryn Rheoli Dyfais Unedig, Intune.

Sut byddaf yn gweld y diweddariadau?

Ewch i'n tudalen Statws Gwasanaethau TG am ragor o ddiweddariadau.

Cysylltwch â Gwasanaethau TG os. oes angen rhagor o fanylion arnoch.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein Gwasanaethau TG, ewch i'n tudalen Statws TG

What is being done?

VPN services will be running ‘at risk’ during the upgrading of the VPN to improve security and resilience.

When is it being done?

VPN services will be running ‘at risk’ on:

  • 07:30-08:30 – Tuesday 21 May 2024

How will this affect me?

There is a low risk to user disruption. However, all VPN services should be considered at risk during these times.

Please remember to save your work regularly in case of any temporary outages.

Why is this being done?

Network maintenance is required to improve resilience and security of the network.

For further information or other issues, please visit our https://status.southwales.ac.uk/

If you have any queries relating to this message, please contact the IT Service Desk Online https://support.southwales.ac.ukor on +44 1443 4 82882.

Beth sy'n cael ei wneud?

Bydd gwasanaethau VPN yn rhedeg ‘mewn perygl’ yn ystod y gwaith o uwchraddio’r rhwydwaith i wella diogelwch a gwydnwch.

Pryd mae'n cael ei wneud?

Bydd gwasanaethau VPN yn rhedeg ‘mewn perygl’ ar:

  • 07:00-08:30 – Dydd Mawrth 21 Mai 2024

Sut bydd hyn yn effeithio arna i?

Mae risg isel i amhariad defnyddwyr. Fodd bynnag, dylid ystyried bod pob gwasanaeth VPN mewn perygl yn ystod yr amseroedd hyn. Cofiwch arbed eich gwaith yn rheolaidd rhag ofn y bydd unrhyw doriadau dros dro.


Pam fod hyn yn cael ei wneud?

Mae angen cynnal a chadw'r rhwydwaith fel rhan o'r prosiect parhaus i wella gwytnwch a diogelwch y rhwydwaith.

Am ragor o wybodaeth neu faterion eraill, ewch i'n https://status.southwales.ac.uk/

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â’r neges hon, cysylltwch â’r Ddesg Gwasanaeth TG Ar-lein https://support.southwales.ac.uk neu ar +44 1443 4 82882.

What has happened?

IT Services has received reports of users seeing an error message when accessing the Data Protection training on Blackboard.

How will this affect me?

When accessing the Data Protection training on Blackboard, users may see an error message stating that the training is unavailable. IT Services are currently working with suppliers to resolve this issue quickly.

When will updates be published?

IT Services is currently working with suppliers to resolve this issue and will provide further updates throughout the day to our status page

If you have any queries relating to this issue, please contact the IT Service Desk Online https://support.southwales.ac.uk or on +44 1443 4 82882.


Beth sydd wedi digwydd?

Mae'r Gwasanaethau TG wedi derbyn adroddiadau bod defnyddwyr yn gweld neges gwall wrth gael mynediad i'r hyfforddiant Diogelu Data ar Blackboard.

Sut fydd hyn yn effeithio arna i?

Wrth ddefnyddio'r hyfforddiant Diogelu Data ar Blackboard, efallai y bydd defnyddwyr yn gweld neges gwall yn nodi nad yw'r hyfforddiant ar gael. Ar hyn o bryd mae'r Gwasanaethau TG yn gweithio gyda chyflenwyr i ddatrys y mater hwn yn gyflym.

Pryd fydd y newyddion yn cael eu cyhoeddi?

Ar hyn o bryd mae'r Gwasanaethau TG yn gweithio gyda chyflenwyr i ddatrys y mater hwn a byddant yn darparu diweddariadau pellach drwy gydol y dydd i'n tudalen statws https://status.southwales.ac.uk/.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau yn ymwneud â'r mater hwn, cysylltwch â'r ddesg wasanaeth TG ar-lein https://support.southwales.ac.uk neu ar +44 1443 4 82882.

Last updated: Mon, 20th May 2024 at 12:48


If you are experiencing a problem not listed here, please contact IT Support.