USW IT Status Page

What is being done?

Internet and Wi-Fi services will be running ‘at risk’ during the upgrading of the network to improve security and resilience.

When is it being done?

Network services will be running ‘at risk’ on:

18:00-22:00 – 20/06/24

How will this affect me?

There is a low risk to user disruption. However, all internet and Wi-Fi services should be considered at risk during these times.

Please remember to save your work regularly in case of any temporary outages.

Why is this being done?

Network maintenance is required to improve resilience and security of the network. If you have any queries relating to this message, please contact the IT Service Desk Online https://support.southwales.ac.uk or on +44 1443 4 82882.


Beth sy'n cael ei wneud?

Bydd gwasanaethau rhyngrwyd a Wi-Fi yn rhedeg ‘mewn perygl’ yn ystod y gwaith o uwchraddio’r rhwydwaith i wella diogelwch a gwydnwch.

Pryd mae'n cael ei wneud?

Bydd gwasanaethau rhwydwaith yn rhedeg ‘mewn perygl’ ar:

  • 18:00-22:00 – 20/06/24

Sut bydd hyn yn effeithio arna i?

Mae risg isel i amhariad defnyddwyr. Fodd bynnag, dylid ystyried bod pob gwasanaeth rhyngrwyd a Wi-Fi mewn perygl yn ystod yr amseroedd hyn. Cofiwch arbed eich gwaith yn rheolaidd rhag ofn y bydd unrhyw doriadau dros dro.

Pam fod hyn yn cael ei wneud?

Mae angen cynnal a chadw'r rhwydwaith fel rhan o'r prosiect parhaus i wella gwytnwch a diogelwch y rhwydwaith.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â’r neges hon, cysylltwch â’r Ddesg Gwasanaeth TG Ar-lein https://support.southwales.ac.uk neu ar +44 1443 4 82882.

What is being done?

IT Services will be running and upgrade to Blackboard on from 21/06 to 25/06, The service is to be considered running "at risk" during this time period.

Blackboard will be put into maintenance mode for the upgrade to Blackboard Ultra on 24/06 and will be unavailable until 25/06. No users will be able to log in or modify any data on Blackboard during this period

When is it being done?

Blackboard will be "At risk" from 21/06 until 25/06 with the service being fully unavailable to any user on 24/06 to complete the works.

How will this affect me?

IT Services have thoroughly tested the work to be undertaken during the upgrade period, Minimal disruption is expected during this period however on the 24/06 no users will be able to use Blackboard until 25/06 when upgrade works are complete.

Why is this being done?

We are upgrading Blackboard to Blackboard Ultra to provide a better user experience with enhanced features and a more modern interface. Blackboard Ultra offers improved navigation, increased accessibility, and new tools designed to support teaching and learning more effectively. This upgrade will help us stay current with the latest educational technology, ensuring that our virtual learning environment meets the needs of both students and educators. By transitioning to Blackboard Ultra, we aim to enhance engagement, streamline course management, and support innovative teaching practices.

If you have any queries relating to this message please contact IT Service Desk Online https://support.southwales.ac.uk or on +44 1443 4 82882.


Beth sy'n cael ei wneud?

Bydd y Gwasanaethau TG yn rhedeg ac yn uwchraddio i Blackboard o 21/06 i 25/06. Ystyrir bod y gwasanaeth yn “mewn perygl” yn ystod y cyfnod hwn.

Bydd Blackboard yn cael ei roi yn y modd cynnal a chadw ar gyfer uwchraddio i Blackboard Ultra ar 24/06 ac ni fydd ar gael tan 25/06. Ni fydd unrhyw ddefnyddwyr yn gallu mewngofnodi nac addasu unrhyw ddata ar Blackboard yn ystod y cyfnod hwn

Pryd mae'n cael ei wneud?

Bydd Blackboard "Mewn perygl" o 21/06 tan 25/06 gyda'r gwasanaeth ddim ar gael i unrhyw ddefnyddiwr ar 24/06 i gwblhau'r gwaith.

Sut bydd hyn yn effeithio arna i?

Mae'r Gwasanaethau TG wedi profi'r gwaith sydd i'w wneud yn ystod y cyfnod uwchraddio yn drylwyr. Disgwylir ychydig iawn o amhariad yn ystod y cyfnod hwn ond ar 24/06 ni fydd unrhyw ddefnyddwyr yn gallu defnyddio Blackboard tan 25/06 pan fydd y gwaith uwchraddio wedi'i gwblhau.

Pam fod hyn yn cael ei wneud?

Rydym yn uwchraddio Blackboard i Blackboard Ultra i ddarparu profiad defnyddiwr gwell gyda nodweddion gwell a rhyngwyneb mwy modern. Mae Blackboard Ultra yn cynnig gwell llywio, mwy o hygyrchedd, ac offer newydd wedi'u cynllunio i gefnogi addysgu a dysgu yn fwy effeithiol. Bydd yr uwchraddiad hwn yn ein helpu i gadw'n gyfredol â'r dechnoleg addysgol ddiweddaraf, gan sicrhau bod ein hamgylchedd dysgu rhithwir yn diwallu anghenion myfyrwyr ac addysgwyr. Trwy drosglwyddo i Blackboard Ultra, ein nod yw gwella ymgysylltiad, symleiddio rheolaeth cyrsiau, a chefnogi arferion addysgu arloesol.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y neges hon, cysylltwch â Desg Gwasanaeth TG Ar-lein https://support.southwales.ac.uk neu ar +44 1443 4 82882.

Blackboard Data Protection Training is now available but the service is being monitored for potential issues


Mae Hyfforddiant Diogelu Data Blackboard bellach ar gael ond mae'r gwasanaeth yn cael ei fonitro ar gyfer problemau posibl

As part of the UDM project, and to support the move to using InTune for device management, our Microsoft System Centre Configuration Manager (SCCM) is being turned off.

What is being done?

SCCM is being turned off.

When is this being done?

Monday, 20th May between 10:00 and 15:00.

Who will this affect?

Users of the SCCM console.

How will this affect users?

We are not expecting there to be any direct impact to colleague's other than to those who use the SCCM console.

Why is this being done?

To support the move to the Unified Device Management tool, Intune.

How will I see updates?

Please visit our IT Services Status page for further updates.

Please contact IT Services if you require further details.

For the latest information relating to our IT Services, please visit our IT Status page.

Fel rhan o'r prosiect UDM, ac i gefnogi'r symudiad i ddefnyddio InTune ar gyfer rheoli dyfeisiau, mae ein Rheolwr Ffurfweddu Canolfan System Microsoft (SCCM) yn cael ei ddiffodd.

Beth sy'n cael ei wneud?

SCCM yn cael ei ddiffodd.

Pryd mae hyn yn cael ei wneud?

Dydd Llun, 20 Mai rhwng 10:00 a 15:00.

Pwy fydd yn effeithio ar hyn?

Defnyddwyr y consol SCCM.

Sut fydd hyn yn effeithio ar ddefnyddwyr?

Nid ydym yn disgwyl y bydd unrhyw effaith uniongyrchol ar gydweithiwr ac eithrio'r rhai sy'n defnyddio'r consol SCCM.

Pam mae hyn yn cael ei wneud?

I gefnogi'r symudiad i'r offeryn Rheoli Dyfais Unedig, Intune.

Sut byddaf yn gweld y diweddariadau?

Ewch i'n tudalen Statws Gwasanaethau TG am ragor o ddiweddariadau.

Cysylltwch â Gwasanaethau TG os. oes angen rhagor o fanylion arnoch.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein Gwasanaethau TG, ewch i'n tudalen Statws TG

Last updated: Thurs, 6th June 2024 at 15:45


If you are experiencing a problem not listed here, please contact IT Support.